Gizlilik Politikası

kuzeytv.com internet sitesine üye olmam dolayısıyla, kuzeytv.com tarafından elde edilecek kişisel verilerimin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebileceği ve ayrıca aktarılabileceği hususunda kuzeytv.com tarafından tarafıma bilgilendirme yapılmıştır.

Bu doğrultuda, kimlik bilgilerim, cinsiyetim, yaşım, doğum tarihim, IP bilgilerim, görüntülediğim içerikler ve görüntülediğim içeriklerden oluşan kişisel verilerimin;

Sunulan hizmetlerin, beğenilerim, alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirebilmesi,
Tarafıma öneriler ve kısayollar sunulabilmesi,
Reklamların, ilgi alanlarıma göre kişiselleştirilmesinin sağlanması,
Reklam ve hizmetlerin etki ve erişiminin ölçülebilmesi ve ölçüm sistemlerinin geliştirilebilmesi,
Hesapların ve hareketlerin doğrulanmasına yardımcı olmak ve güvenliğin sağlanması,
Konum bilgisine sahip olunduğunda, hizmet veriminin arttırılabilmesi,
Veri tüketimi ile bağlantılı olan çevresel ağ koşullarının, zaman, lokasyon ve cihaz etkinliklerini vererek ağ kalitemin geliştirilmesine yardımcı olabilmek
kuzeytv.com’in ticari ve hizmet stratejilerinin geliştirilmesi

amaçları doğrultusunda, kuzeytv.com adresli internet sitesine ve mobil uygulamalarına erişim sağladığım müddetçe güncellenerek, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, çerez ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmesine özgür irademle rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

 

kuzeytv.com ‘e ait internet sitelerine üye olarak kullanmanız halinde, elde ettiğimiz kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, tarafımızca korunmakta ve işlenmektedir.

İnternet sitelerimizi, üye olmaksızın ziyaretçi olarak kullanmanız durumunda, tarafınıza ait herhangi bir kişisel veri toplanmamakta ve işlenmemektedir. Üye olmayan ziyaretçiler, internet sitelerimizi, anonim olarak kullanmaktadırlar.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

6698 sayılı KVK’ya göre, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi, veri sorumlusu olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi ise veri işleyen olarak tanımlanmıştır.

kuzeytv.com kendisine ait internet sitelerinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

İnternet sitemize üye olmanız halinde; ad soyad, cinsiyet, doğum tarihi, IP bilgileri, adres bilgileri, e-posta adresi, trafik bilgileriniz vb. kişisel verileriniz, kuzeytv.com tarafından sizlere sağlanan hizmetlere ve kuzeytv.com’inticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, 6698 sayılı KVK uyarınca, sizlerin açık rızası ile kanunda sayılan ilkeler ve şartlar kapsamında, kuzeytv.com’e ait internet sitelerine erişim sağladığınız müddetçe güncellenerek, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

Hizmetimiz dahilinde hangi içerikleri hangi sıklıkla görüntülediğinizi tespit ederek; hizmetlerimizi, beğenileriniz, alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilmek,
Talep etmeniz halide sizlere öneriler ve kısayollar sunabilmek,
İnternet sitelerimizde yer alan reklamların, ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmesini sağlamak,
Reklam ve hizmetlerin etki ve erişimini ölçebilmek ve ölçüm sistemlerimizi geliştirebilmek,
Hesapları ve hareketleri doğrulamaya yardımcı olmak ve güvenliği sağlamak,
Konum bilgisine sahip olduğumuzda, hizmetlerimizden beklediğiniz verimi arttırılabilmek,
Veri tüketimi ile bağlantılı olan çevresel ağ koşulları, zaman, lokasyon ve cihaz etkinliklerini vererek ağ kalitenizin geliştirilmesine yardımcı olabilmek
kuzeytv.com’in ticari ve hizmet stratejilerinin geliştirilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişi ve Kurumlar ile Aktarılma Amaçları

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK kapsamında istisnai hükümler saklı olmak kaydıyla, açık rızanız olmadan aktarılamaz.

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan işlenme amaçları ile beraber, hizmetlerimizi sağlamamız ve iyileştirmemiz amacıyla; internet sitelerimiz içinde ve dışında ilginizi çekecek reklamların gösterilmesinin sağlanması için reklamverenler, reklam ajansları, medya planlama kuruluşları, ölçüm kuruluşları ve analiz kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Ayrıca, hizmetlerimizi kullanan ya da hizmetlerimizle entegre olan üçüncü şahıs uygulamaları, internet siteleri ya da diğer hizmet sağlayıcıları da, bunları kullanmanız halinde, kişisel verileriniz ve paylaşımlarınız hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.

Açık rızanız olmadığı sürece, ad, soyad, adres gibi kimliğinizi belli eden kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, üçüncü kişi ve kuruluşlarla, anonim şekilde, yalnızca yaş ve cinsiyet gibi istatistik bilgileri paylaşılmakta; kimliğinizin belirlenmesine olanak sağlayacak herhangi bir bilgi paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verileriniz, kuzeytv.com’in yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilgilinin açık rızasının alınması şartına dayanılarak ve ayrıca 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcı yükümlülükleri doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kuzeytv.com’e ait internet sitelerine erişim sağladığınız müddetçe güncellenerek, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çerez, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı KVK uyarınca kuzeytv.com’e başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Yukarıda belirtilen düzeltme, silme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınınız bulunmaktadır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir yöntem belirlenene kadar, yazılı olarak kuzeytv.com’e iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılır ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

 

kuzeytv.com sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır.

Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman;

Doktor muayenesinin yerini alamaz

Doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz

Kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez.

Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir.

Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız.

Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz.

Sitemizde yer alan içeriklerin tüm hakları saklıdır. Sitemizde yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, kesin bilgi olmayıp internet ortamından derlenen bilgilerden oluşmaktadır. Sitemizde yer alan bilgilerin uygulanmasından kuzeytv.com sorumlu tutulamaz.